Formy pomocy dla dziecka – WWR, KS, Za życiem

Już za chwilę półmetek roku. Dla rodziców małych dzieci ostatnie miesiące były czasem wyboru placówek przedszkolnych i szkolnych. Często kryterium wyboru, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy rozwój małego dziecka jest zaburzony, jest odpowiednie wsparcie, jakie placówka może zaoferować na miejscu, podczas codziennej opieki nad dzieckiem. Dobrze wiedzieć, jakie formy wsparcia rozwoju są dostępne i jakie kryteria należy spełnić, by móc z nich korzystać.

WWR, czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Program dla małych dzieci, najbardziej kompleksowy, pozwalający na dobór wsparcia w obszarach, jakie szwankują. WWR jest przyznawany dla dzieci od urodzenia aż do rozpoczęcia edukacji szkolnej, czyli do 7 roku życia dziecka. Cel WWR jest szeroki – poprawa funkcjonowania w obszarze rozwojowymi, w którym dziecko prezentuje zaburzenia czy opóźnienia rozwojowe. WWR jest programem wielowymiarowym, czyli rodzic wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną ustala na podstawie wywiadu rodzicielskiego, opinii specjalistów oraz dokumentacji medycznej, w jakim obszarze wsparcie jest niezbędne. Terapia jest prowadzona równocześnie przez wielu specjalistów, dzięki czemu jest niezwykle skuteczna i stosunkowo szybko przynosi pożądane efekty. Wskazania, dzięki którym możemy starać się i uzyskać WWR to opóźniony rozwój mowy, opóźnienia psychoruchowe, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualna.

Bardzo często w ramach prowadzenia WWR terapia prowadzona jest równocześnie przez terapeutę SI, fizjoterapeutę, logopedę, pedagoga specjalnego i psychologa dziecięcego. By terapia przyniosła oczekiwane efekty, warto jak najszybciej wdrożyć WWR. Dlatego tak istotne jest niebagatelizowanie nawet najdrobniejszych nieścisłości rozwojowych oraz zachowań, cech, które nas niepokoją. Warto to po prostu sprawdzić. Obserwacja rodziców jest zatem kluczowa, bowiem to oni zawsze pierwsi zauważają niepokojące objawy – w takim momencie dobrze sprawdzić w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka.

WWR możliwy jest do realizowania w różnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prywatnych i publicznych, a także w wielu placówkach przedszkolnych, a nawet żłobkowych. Warto wybrać ośrodek tak, by na miejscu byli dostępni wszyscy specjaliści, których potrzebuje nasze dziecko. Warto również wybrać placówkę przedszkolną realizującą WWR i KS, ponieważ wtedy zajęcia te realizowane są w czasie, kiedy dziecko jest pod opieką placówki edukacyjnej.

W Bajkowej Krainie mamy taką możliwość. Nie dość, że prowadzimy WWR i KS, to jeszcze po sąsiedzku znajduje się zaprzyjaźniona Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tutti, która w dużej mierze realizuje WWR dla dzieci objętych programem.

Kształcenie specjalne w edukacji

Kształcenie specjalne to kolejny program, którym objęte są dzieci przedszkolne i szkolne. Program dedykowany jest dzieciom od 2,5 roku życia, bowiem to czas kiedy dziecko może rozpocząć edukację przedszkolną. Dzięki orzeczeniu o kształceniu specjalnym edukacja może przebiegać w indywidualny i w pełni dostosowany do potrzeb ucznia sposób – zgodny z jego ograniczeniami i możliwościami. Zespoły, które orzekają o potrzebie KS, przede wszystkim wydają takie orzeczenia dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych, z afazją lub inną niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ale także dla dzieci niedostosowanych społecznie lub będących w grupie osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Orzeczenie zawiera między innymi określenie czasu edukacji, na jaki jest przyznawane wraz z diagnozą możliwości i potencjały dziecka, poznania jest zasobów i mocnych stron, a jest próbą przewidywania i rokowania co do dalszej, edukacyjnej sytuacji dziecka. W orzeczeniu zawarte są również wskazania – jaka forma realizacji KS i gdzie będzie najlepsza, czy może to być zwykła placówka, czy placówka z oddziałami integracyjnymi, czy też ze względu na duży stopień niepełnosprawności – placówka specjalna. W orzeczeniu wskazane też powinny być formy pracy, rodzaje specjalistycznej terapii, pomoce naukowe, a także zalecane wsparcie dla rodziców i opiekunów.

Program za życiem dla niepełnosprawności i wad wrodzonych

Rządowy program za życiem składa się z wielu obszarów, mających nieść pomoc na różnych etapach życia, wspierać osoby niepełnosprawne, z wadami letalnymi i niepełnosprawnością. Jednym z obszarów, w jakim działa jest wczesna rehabilitacja dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub chorobę zagrażającą życiu. W większości przypadków dotyczy to schorzeń, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Celem działania programu jest zwiększenie efektywności i dostępności form terapii i rehabilitacji wśród dzieci, u których zdiagnozowano upośledzenie, zaburzenia rozwojowe czy ciężką, zagrażającą życiu chorobę.

Świadczenia realizowane są przez ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także gabinety terapeutyczne, którym przyznana została możliwość działania w ramach programu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tutti prowadzi w tym roku terapie w ramach programu za życiem.

Pamiętajcie, iż będąc rodzicami dziecka z niepełnosprawnością, dziecka z chorobami genetycznymi, czy dziecka z zaburzeniami rozwojowymi zarówno w stopniu lekkim, jak i znacznym – macie prawo, by korzystać z wszechstronnego wsparcia terapeutów, tak by umożliwić dzieciom lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie i lepsze dalsze życie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tutii realizuje obecnie terapie we wszystkich trzech opisanych powyżej programach wspierających rozwój dziecka.